Kontakta oss eller bli kontaktad

Dsolution

08-528 096 00

Mail (service/support): service@dsolution.se

Mail (övriga ärenden): info@dsolution.se

Dsolution Östergötland

013-465 34 40

Mail (service/support): support.ost@dsolution.se

Mail (övriga ärenden): info.ost@dsolution.se

Hållbarhet

utzUTZ Certified

UTZ Certified står för ett hållbart jordbruk och bättre möjligheter för jordbrukare, deras familjer och vår planet. UTZ Certified är en oberoende organisation som genom sitt certifieringsprogram vill sätta en minimumstandard för ansvarsfull kaffeproduktion. UTZ-programmet gör det möjligt för jordbrukare att lära sig bättre jordbruksmetoder (att odla bättre grödor som genererar högre intäkter), förbättra arbetsvillkoren och ta bättre hand om sina barn och miljön. UTZ Certified vänder sig till kaffefarmer av alla storlekar och organisationstyper. Fokus ligger på att få till stånd marknadsorienterade förbättringar som både utvecklar odlarens affärer och köparens konkurrenskraft. En oberoende tredje part övervakar att UTZ-certifierade gårdar följer kraven som omfattar goda jordbruksmetoder och jordbruksadministration, säkra och hälsosamma arbetsförhållanden, avskaffande av barnarbete och skydd av miljön. Sedan 2005 är vi medlem i UTZ Certified. Nästan 50 % av allt hållbart certifierat kaffe i världen är UTZ-certifierat.

ftFairtrade

Fairtrade verkar för att odlare och anställda får förbättrade ekonomiska villkor, genom kriterier för högre löner och ett minimipris som överstiger produktionskostnaden. De verkar dessutom för långsiktiga handelsavtal som ska ge trygghet för alla dem som inte har så stora marginaler att leva på. Utöver den högre betalningen får odlarna också en extra premie. Den används till att utveckla lokalsamhället socialt och ekonomiskt, t ex i en ny skola, nya bostäder och hälsovård, eller till investeringar i jordbruket. Fairtrade-kriterierna vill även främja demokratin, organisationsrätten samt miljöhänsyn i produktionen. Fairtrade främjar ökad miljöhänsyn och omställning till ekologisk produktion. Det handlar t ex om ansvar för grund- och ytvatten, skydd av utrotningshotade arter i området, hänsyn till biologisk mångfald och buffertzoner för att skydda känsliga områden. Barnarbete och diskriminering motverkas. Fairtrade vänder sig till odlare (enskilda individer eller familjer) som livnär sig på småskaligt jordbruk och som har gått ihop i en producentorganisation – ofta ett kooperativ, förening eller liknande organisationsform. Tredjepartskontrollerna utförs av Flocert, ett oberoende internationellt certifieringsorgan med ISO65-ackreditering.

rainforest-allianceRainforest Alliance

Rainforest Alliance är en internationell ideell organisation som arbetar för att bevara den biologiska mångfalden och för att skapa hållbara försörjningsmöjligheter.Rainforest Alliance verkar för de största hoten mot miljön: avverkning, expanderande jordbruk, boskapsuppfödning och turism. Odlingar som är certifierade av Rainforest Alliance är förbjudna att skövla sina skogar. De ska i stället minska utsläppen av växthusgaser och öka mängden kol som lagras i odlingen, genom att arbeta för välmående jordar, skydda inhemska ekosystem och minska användningen av energi, vatten och jordbrukskemikalier. Rainforest Alliance och deras samarbetspartners tillhandahåller verktyg och kunskaper till jord- och skogsbrukarna för att hjälpa dem att förvalta naturresurserna. Rainforest Alliance-certifierade jord- och skogsbruk skyddar natur, djurliv och ekosystem. De anställda får anständiga löner, bra bostäder och Rainforest Alliance verkar även för att skapa tillgång till hälsovård och utbildning.

kravKRAV

KRAV är en kontrollförening för ekologisk produktion. KRAVs målsättning är att bedriva en långsiktigt hållbar och ur konsumentens synvinkel förtroendeingivande produktion av livsmedel och andra produkter av hög kvalitet. Strävan är att i alla led (produktion, förädling, distribution, etc) visa omsorg för naturliga förlopp och beteenden, ekosystemet, den biologiska och genetiska mångfalden. Odlarna ska minimera användningen av energi och framförallt fossila bränslen och andra icke förnybara naturresurser, liksom utsläpp av föroreningar. Inga kemiska bekämpningsmedel, konstgödsel eller genmodifierade organismer (GMO) får användas. Jordbrukaren och övriga som är verksamma i produktionen ska även ges en skälig inkomst, en säker arbetsmiljö, glädje och tillfredsställelse i arbetet.

eu-ekologisktEU-ekologiskt

Sedan den 1 juli 2010 är EU:s logotyp för ekologisk produktion obligatorisk på alla färdigförpackade ekologiska livsmedel. EU:s jordbrukspolitik stödjer ett jordbruk som ger en tryggad livsmedelsförsörjning. Jordbruket måste fylla flera funktioner. Det ska leva upp till allmänhetens förväntningar på tillgång, pris, utbud, kvalitet och säkerhet. Samtidigt ska miljön skyddas och jordbrukarna kunna ha en rimlig levnadsstandard. För importerade livsmedel är det frivilligt att använda logotypen. Vi har denna logotyp på alla våra ekologiska (KRAV-märkta) produkter.